0
הצעת מחיר
0.00 ₪
0
סל קניות
0.00 ₪
טוען...
טוען...
עדכוני פניות והזמנות!
עדכוני פניות והזמנות! עדכוני פניות והזמנות!

Cloud Computing Services Policy

§ 1. הוראות כלליות

א. תקנות אלה מסדירות את הכללים למתן שירותי ענן על ידי :, ובפרט מגדירות את העיקרון לביצוע הזמנות וסיום הסכמי מכירה באמצעות תקשורת מרחוק, כמו גם לשימוש בכל השירות של החנות על ידי הלקוחות.

קשר יעיל ומהיר עם המוכר בכל הנוגע למכירה באמצעות החנות אפשרי בדואר האלקטרוני: [email protected] או מספר טלפון: + 972-3-720-7326.

ב. : מצהירה כי היא מורשית למכור מחדש, לשווק או למכור מחדש בכל דרך אחרת את המוצרים וחתמה על ההסכמים הרלוונטיים עם היצרנים המתירים לה לעשות זאת.

ג. הוראות תנאים והתניות אלה יחולו על כל ההזמנות שבוצעו ב- 07.08.2023 או לאחריו.

ד. הוראות תקנון זה הינן במהותן של חוזה לדוגמה והן חלות, לפי העניין, על חוזים שנכרתו על ידי Senetic שלא באמצעות החנות או הפורטל, ובלבד שהם מוצגים ללקוח לפני כריתת החוזה

§ 2. הגדרה

א. בכל פעם שמונחים מודגשים, כמפורט להלן, מופיעים בתנאים וההגבלות, יהיו להם המשמעויות הבאות:

א) נותן שירות, ספק,: Senetic SA, Kosciuszki 227 street, 40-600 Katowice, Poland

ב) לקוח – אדם טבעי, אישיות משפטית או יחידה ארגונית אחרת בעלת כשרות משפטית, אשר מסיימת חוזה עם המוכר או משתמשת בשירותים אחרים של החנות והפורטל;

ג) צד – סני או לקוח;

ד) Senetic Group Company – כל אחת מהחברות הרשומות ב-http://www.senetic.net/;

ה) צרכן – אדם פרטי העושה עסקה משפטית שאינה קשורה במישרין לפעילותו הכלכלית או המקצועית;

ו) ימי עסקים – ימים מיום ראשון עד חמישי למעט חגים;

ז) תנאים והתניות – תנאים והתניות אלה של שירותי ענן;

ח) חנות – שירות האינטרנט הזמין בכתובת https://www.senetic.co.il/, שבאמצעותו הלקוח רשאי לרכוש מוצרים;

ט) פורטל – שירות אינטרנט הזמין https://portal.senetic.com , המשמש לרכישה וניהול מוצרים על ידי הלקוח;

י) חשבון – חלק מהחנות או הפורטל, שבו הלקוח יכול, בין היתר, לנהל את הנתונים האישיים שלו, לקבל התראות על שינויים בסטטוס ההזמנה, לשלוט ולנהל את מצב ההזמנות שלו;

יא) יצרן – הישות המספקת את המוצר הזמין כחלק משירותי הענן;

יב) מוצר – שירות הענן או כל פריט, זכות (כגון רישיון) או הטבה, המוצעים, נמכרים או זמינים ללקוח על ידי Senetic;

יג) שירות ענן – שירות הניתן באמצעות מחשוב ענן, בפרט תחת המודל: תוכנה כשירות, פלטפורמה כשירות או תשתית כשירות;

יד) שירותי ענן של Microsoft – שירותי ענן המסופקים על-ידי Microsoft;

טו) מנוי – זכאות לשימוש במוצר על ידי הלקוח לפרק זמן מוגדר;

טז) רישיון תמידי – הזכות להשתמש במוצר על ידי הלקוח לצמיתות, בכפוף להוראות סעיף 7 לתנאי השימוש;

יז) הזמנה – הצהרת רצון של הלקוח המהווה הסכם עם Senetic, שמטרתה לסיים הסכם המפרט את סוג ומספר המוצרים נשוא ההסכם ואת המחיר המוצע של המוצרים.

§ 3. פורטל

א. הלקוח פותח חשבון בפורטל בעצמו או באמצעות נציג Senetic.

ב. הפורטל הוא פלטפורמת מכירות ויצירת קשר המשמשת להקל על התקשורת ושיתוף הפעולה בין הצדדים; בפרט, הפורטל אינו מציע פונקציות הקשורות לניהול חשבונות בשירותים או במרכזים של היצרן, כגון מרכז הניהול של Microsoft 365.

ג. הגישה לפורטל הינה ללא תשלום. כדי ליצור חשבון בפורטל, דרוש חשבון Microsoft בו-זמנית.

ד. הרישום העצמי מתבצע על ידי מילוי ואישור טופס ההרשמה. תהליך רישום חשבון הפורטל כולל:

א) יצירת חשבון;

ב) הרשאת חשבון.

ה. במהלך תהליך הרישום וההרשאה של החשבון, הלקוח מחויב לספק נתונים אמיתיים ועדכניים.

ו. הפורטל מאפשר למשתמש להשתמש בתכונות הבאות:

א) יצירת חשבון Microsoft;

ב) הזמנת מוצרים וניהול חידושי מנויים;

ג) שינוי פרטי חשבון;

ד) הענקת הרשאות למשתמשים נוספים להשתמש בחשבון (ניהול זכויות משתמש ומנהל מערכת);

ה) צפייה בהיסטוריית הזמנות;

ו) הצגת מלאי צריכת המשאבים של Microsoft Azure.

ז. כדי להשתמש בפורטל נדרש מכשיר עם גישה לאינטרנט, מצויד בדפדפן האינטרנט Google Chrome בגרסה העדכנית ביותר, עם עוגיות ו- JavaScript מופעלים. ספק השירות אינו מבטיח פעולה נכונה של כל הפונקציות במקרה של דפדפנים אחרים או התצורה הלא סטנדרטית שלהם.

ח. אין להשתמש בפורטל למטרה המנוגדת לדין. Senetic שומרת לעצמה את הזכות למנוע גישה לפורטל ללקוח במקרה ש:

א) שימוש בפורטל למטרות שאינן עולות בקנה אחד עם מטרתו או לרעת צד שלישי;

ב) להיות מודע, או שיש ספק סביר לגביו, הפרה של הסכמי הרישיון או תנאי שימוש ספציפיים;

ג) הפרה של החוק החל, תנאים והתניות אלה או מוסר טוב.

ט. Senetic לא תהיה אחראית לנזקים הנובעים מ:

א) מגבלות טכניות הנובעות ממאפייני החומרה או התוכנה המשמשות לשימוש בשירות הפורטל;

ב) אירועים שסנטיק, בהפעלת בדיקת נאותות, לא הצליחה לחזות או למנוע;

ג) אירועי כוח עליון;

ד) להשתמש בפורטל בניגוד להוראות תקנון זה;

ה) אובדן נתונים, ציוד או כשל במערכת, או נזק אחר, אלא אם כן נגרם באשמתה הבלעדית של Senetic.

§ 4. תנאי הזמנה

א. על מנת לרכוש מוצר, הלקוח מחויב לבצע הזמנה באמצעות החנות או הפורטל. ביצוע הזמנה מהווה הצעה לסיום חוזה שהגיש הלקוח לספק השירות.

ב. לאחר ביצוע הזמנה, המוכר יאשר את קבלתה בצורה של הודעת דואר אלקטרוני, המכילה אישור של כל המרכיבים החיוניים שלה.

ג. לאחר בחינת הצעת הלקוח, המוכר ישלח ללקוח הודעה על קבלת ההזמנה לביצוע. סיום החוזה מתרחש בעת קבלת הודעה זו על ידי הלקוח.

ד. אם יתברר כי ביצוע ההזמנה כולה או חלקה לא יהיה אפשרי, המוכר יודיע על כך מיד ללקוח באמצעות דואר אלקטרוני. במצב זה, החוזה אינו מסתיים, ואם הוא כבר הסתיים - הוא פג, ו Senetic מיד תזכה את הלקוח בכספים שהתקבלו.

ה. התנאי המוקדם לשימוש במוצר הוא:

א) קבלת הוראות תקנון זה;

ב) הסכמה להסכם הלקוח של Microsoft (עבור מוצרי Microsoft) https://www.microsoft.com/licensing/docs/customeragreement או הסכמים, הבנות ומסמכים אחרים בין הלקוח ליצרן כנדרש על-ידי היצרן.

ו. לאחר סיום ההסכם, המוכר יספק ללקוח את המידע הדרוש לשימוש במוצר, אלא אם מידע זה נמסר במסגרת ההזמנה הקודמת. אם המוצר שהוזמן כולל תוכנה המותקנת באתר הלקוח, הלקוח מחויב להוריד ולהתקין אותו בעצמו, אלא אם צוין אחרת.

§ 5. הסדר הזמנה ותנאים לגישה למוצר

א. ניתן להזמין את שירותי הענן של Microsoft בצורה של מנויים חודשיים, שנתיים ותלת-שנתיים, ותקופות החיוב עבור מנויים תלת-שנתיים ושנתיים עשויות להיות שנתיות או משולמות מראש. ניתן להסכים על תקופות חיוב חודשיות עבור מנויים תלת-שנתיים ושנתיים וכן תקופות חיוב שנתיות עבור מנויי שירותי ענן תלת-שנתיים של Microsoft באמצעות משא ומתן עם Senetic, ו- Senetic שומרת לעצמה את הזכות לאמת את אמינות התשלום של הלקוח.

ב. מחירי המוצרים כפופים לשינויים, כאשר המחיר החדש ייכנס לתוקף החל מתקופת המנוי הבאה. Senetic תודיע ללקוח על מחיר המוצר ישירות בכרטיס המוצר בחנות ובפורטל.

ג. אם הלקוח הסכים לקבל חשבוניות באופן אלקטרוני, הן יישלחו לכתובת הדואר האלקטרוני שסופקה על ידי הלקוח. במצב כזה, הלקוח מתפטר מקבלת חשבוניות בצורת נייר.

ד. על מנת להציע ללקוחות את המחירים הטובים ביותר האפשריים ולשמור על המשכיות השירותים, Senetic עשויה לספק שירותים באמצעות חברות אחרות בקבוצת Senetic, בפרט על ידי יצירת קשרי שותפות עם חברה אחרת בקבוצת Senetic בשם הלקוח, שהלקוח מסכים לה. ככל שיוכח כי יש צורך לבצע את החוזה באופן המתואר במשפט הקודם, הלקוח מאשר לסנטיק ליצור קשר כאמור ולעשות שימוש בהצעות של חברות אחרות של קבוצת Senetic מטעמה ולטובתה, הרשאה זו מוגבלת על ידי היקף ההזמנה.

ה. אם השירותים יסופקו על ידי Senetic באמצעות חברה אחרת בקבוצת Senetic, הלקוח יקבל את אותה חברת Senetic Group כשותפה. ללקוח לא תהיה כל טענה כלפי Senetic או כל חברה אחרת בקבוצת Senetic בקשר לחוסר גישה לשירות אם הלקוח מסרב להסכים ליצור יחסי שותפים. הלקוח לא יהיה רשאי לבקש כינון יחסי שותפים אך ורק עם Senetic.

ו. הלקוח לא יישא בעלויות נוספות כלשהן בקשר לשימוש של Senetic בחברות אחרות בקבוצת Senetic.

§ 6. ניהול חשבון לקוח בשירותי היצרן

א. אם נרכשים שירותי ענן, לספק תוקצה קבוצה סטנדרטית של תפקידי ניהול, אלא אם הוסכם אחרת בין הלקוח לבין Senetic. הלקוח יכול לנהל את תפקידי הניהול בכל עת.

ב. הלקוח רשאי לשנות את התפקידים שהוקצו לספק בכל עת; עם זאת, עבור מוצרי Microsoft Azure, שינוי תפקידי ברירת המחדל עשוי לשנות את מחיר המנוי.

ג. אם תפקידים מסוימים אינם מוקצים לספק, ייתכן שהספק לא יוכל לספק את שירותי התמיכה המורחבים, ובמקרים מסוימים, את שירותי התמיכה הבסיסיים המוזכרים בסעיף 9 להלן. מידע מפורט על ניהול התפקידים האדמיניסטרטיביים של הספק ניתן למצוא באתר האינטרנט בקישור: https://learn.microsoft.com/en-us/partner-center/gdap-least-privileged-roles-by-task.

ד. ביחס לגישה למשאבי הלקוח, יחול הסכם הפקדת העיבוד המפורט בסעיף 14 להלן.

ה. ההזמנה של משאבי פלטפורמת Microsoft Azure מבוססת על הסדר נפרד.

ו. הלקוח אחראי לכל ההוראות והשינויים המתבצעים בפורטל ובאתר היצרן, ובפרט לכל שינוי בסוג ובמספר המנויים, הרישיונות הקבועים או שירותים אחרים, הכניסות ופרטי חשבון הלקוח.

§ 7. רישיון קבוע

א. אם נרכשים רישיונות קבועים למוצרים, הלקוח יבצע תשלום חד פעמי מראש.

ב. הרישיון התמידי מזכה את הלקוח להשתמש במוצר בכפוף לתנאים ולהתניות שצוינו על ידי היצרן.

ג. תקופת הרישיון התמידי אינה מוגבלת בזמן, אלא אם צוין אחרת.

ד. עבור רישיונות קבועים, Senetic אינה מבטיחה גישה לעדכוני מוצר או תמיכה. אין בכך כדי למנוע מהצדדים לערוך הסדרים נפרדים או לספק עדכונים או תמיכה מהיצרן.

§ 8. השימוש במוצר

א. הלקוח מקבל גישה למוצר עם תשלום המחיר מראש עבור תקופת המנוי המוסכמת, אלא אם צוין אחרת על ידי הצדדים או פרטי המוצר שסופקו על ידי Senetic.

ב. הלקוח אחראי לחידוש המנוי ולתשלום עבורו. הלקוח רשאי לנהל את תכונת החידוש האוטומטי באמצעות הפורטל.

ג. אם חידוש אוטומטי של מנויים חודשיים מופעל, Senetic תחייב באופן אוטומטי את כרטיס התשלום שהוקצה 5 ימי עסקים לפני תפוגת המנוי הרלוונטי.

ד. אם לא ניתן לחייב את כרטיס התשלום או שהלקוח אינו משלם את המחיר, Senetic רשאית ליצור קשר עם הלקוח כדי להסדיר אמצעי תשלום אחר, לבטל את המנוי או להשעות את הגישה למוצר.

ה. הלקוח אחראי למספר המשאבים שנעשה בהם שימוש (במיוחד בפלטפורמת Azure), כולל כל שינוי בתצורת המוצרים שעשוי לגרום לשימוש מוגבר במשאבים אלה, וכן ליישום אמצעי הגנה סביבתיים מתאימים, לפחות במידה המתוארת בסעיף 6 להלן. הלקוח מחויב לשלם את הסכום המגיע עבור המשאבים שנוצלו במהלך תקופת החיוב. תשלום הסכום לתשלום יבוצע לחשבון הבנק של Senetic או באמצעות כרטיס תשלום ויוודא באמצעות חשבונית שתונפק על ידי Senetic.

ו. הלקוח יישם אמצעי אבטחה מתאימים עבור סביבת שירות הענן וחשבון מנהל המערכת. הלקוח יבצע בפרט:

א. השתמש בסיסמה מאובטחת של 16 תווים לפחות, המורכבת לפחות מאות קטנה אחת, אות גדולה ותו מיוחד או מספר;

ב. לא להשתמש בסיסמה של חשבון מנהל שירות ענן באתרים או בשירותים אחרים;

ג. השתמש במנגנון אימות רב-גורמי (MFA);

ד. לא לשתף נתוני גישה עם צדדים שלישיים;

ה. ודא באופן קבוע שהגישה שלך לנתונים לא נחשפה, ושנה את הסיסמה באופן מיידי אם ייתכן שהם נחשפו.

ז. על אף האמור בסעיף 5 לעיל, אם השימוש במוצר מצביע על מצב הדורש אימות, בפרט במקרה של חשד סביר להונאה, שימוש לרעה (לרבות על ידי צדדים שלישיים), תקיפה או הונאה, Senetic תהיה רשאית להגביל או להשבית את השימוש במוצר כאמור, לרבות שירות ענן. אם הצדדים קובעים מגבלת שימוש למוצר, מגבלה זו תימסר לספק שלה וחריגה ממגבלה זו תזכה את Senetic להגביל או להשבית את השימוש במוצר זה.

ח. הלקוח אחראי להפרות של תנאי השימוש במוצר כפי שהוגדרו על ידי היצרן שלו, לרבות הוראות רישיון, ולעמידה של השימוש במוצר עם הדין החל.

ט. אם הלקוח יימצא מפר את תנאי השימוש שנקבעו על ידי היצרן, Senetic רשאית להשעות את הגישה למוצר או לבטל אותה ולבטל את המנוי באופן מיידי.

י. במקרה הנזכר בסעיף 9 לעיל והנוגע ללקוחות שהם צרכנים, Senetic רשאית להשעות את הגישה למוצר ולבטל את המנוי רק אם הצרכן מפר באופן בוטה או מתמשך את תנאי הסכם המוצר, בפרט, אם הוא מספק תוכן בלתי חוקי, לאחר בקשה לא יעילה להפסיק או להסיר את ההפרות עם קביעת תאריך יעד מתאים. הפרת חוזה הנוגעת למוצר חייבת להיות אובייקטיבית ובלתי חוקית במהותה. תוקף המנוי במקרה כזה יפוג 14 יום לאחר המועד שבו Senetic תספק לצרכן הצהרת כוונות לבטל את המינוי.

יא. השעיית מנוי שירותי הענן של Microsoft לא תשעה את המנוי ולא תשחרר את הלקוח מהחובה לשלם עבור תקופת המנוי.

יב. אם המנוי מושעה או מבוטל, Microsoft תמחק את הנתונים שנאספו על-ידי הלקוח בתוך 90 יום. ללקוח לא תהיה כל טענה, כוללת אך לא מוגבלת לתביעת נזיקין בגין אובדן נתונים.

§ 9. תמיכה

א. עבור מוצרים מסוימים, Senetic מספקת שירותי תמיכה בסיסיים. עבור מוצרים אלה, ניתן למצוא אזכור למתן שירותי תמיכה בסיסיים תחת הכרטיסייה "תמיכה" או בתיאור המוצר.

ב. הרחבת שירותי התמיכה הניתנים על ידי Senetic זמינה באמצעות הסכם נפרד.

ג. שירותי תמיכה בסיסיים ניתנים בכפוף לתנאי סעיף זה.

ד. בקשות תמיכת לקוחות עשויות לכלול:

א) אי סדרים הקשורים לזמינות השירותים;

ב) מידע לגבי תוקפם של רישיונות שנרכשו;

ג) תשלומים;

ד) רכישת מוצרים בשם הלקוח.

ה. במידה המפורטת בסעיף 4 לעיל, שירותי התמיכה של Senetic יכללו ביצוע פעולות עבור הלקוח ופתרון בעיות המתרחשות אם הסיבה מיוחסת ל-Senetic או ליצרן. Senetic תפעל בשיתוף פעולה ובדיאלוג עם הלקוח כדי לתקן את הליקוי או לטפל בבקשה בדרך אחרת באופן הולם.

ו. Senetic מספקת שירות תמיכה בסיסי על בסיס רציף. Senetic תגיב לבקשת התמיכה של הלקוח תוך שני ימי עסקים.

§ 10. ביטול מנוי על ידי הלקוח

א. הלקוח רשאי להפעיל או להשבית בפורטל את האפשרות לחדש באופן אוטומטי מנויי שירותי ענן של Microsoft לתקופות הבאות.

ב. הלקוח לא יהיה זכאי לבטל כל מנוי או רשיון (כולל כל הפחתה שלהם) של שירותי הענן של Microsoft במהלך תקופת הרכישה.

§ 11. אחריותה של Senetic

א. לא Senetic ולא כל חברה אחרת של Senetic Group מבטיחה את הפעולה הנכונה של המוצרים המסופקים.

ב. המוצרים מסופקים ללקוח כפי שהתקבלו על ידי Senetic מהיצרן והצדדים מסכימים להסיר את אחריותה של Senetic לנכונות הפעולה, האיכות, ההתאמה למטרה והאחריות. Senetic אינה מעניקה אחריות מכל סוג שהוא ביחס למוצרים.

ג. היצרן עשוי לספק רמות מבוססות של ביצועים עבור המוצרים. רמות הביצועים כלולות במסמכים שפורסמו על-ידי היצרן. ללקוח יש את הזכות לדווח ל- Senetic על כל אי סדרים שהובחנו בתפקוד המוצרים. Senetic תדווח ליצרן על הערות הלקוח שנשלחו לגבי פעולתו התקינה של המוצר. במקרה שהיצרן מרוצה מההערות שהוגשו והיצרן מספק החזר בגין התקלה במוצר, Senetic תספק החזר מתאים ללקוח בסכום השווה לסכום ההחזר שניתן על ידי היצרן.

ד. אם ניתן החזר כספי על ידי היצרן, הוא יבוצע בתקופת החיוב שלאחר החודש שבו אירע ההחזר הרלוונטי על ידי היצרן. ההחזר יתועד על ידי הנפקת חשבונית תיקון על ידי Senetic. הנפקת החשבונית ושליחתה לכתובת הדוא"ל שצוינה על ידי הלקוח מאשרת כי ההחזר ניתן.

ה. Senetic לא תהיה אחראית כלפי הלקוח בגין מתן החזר כספי על ידי היצרן ללקוח וכל אחריות של Senetic תחת הנושא אינה נכללת.

ו. סעיף זה אינו חל על לקוחות שהם צרכנים.

§ 12. סיום ההסכם למתן שירותים אלקטרוניים

א. הלקוח רשאי לסיים את החוזה למתן שירותים (כלומר חוזה לחשבון) בכל עת מבלי לציין את הסיבות על ידי שליחת הצהרה מתאימה, במיוחד בדואר אלקטרוני או בכתב לכתובת המוכר. חשבונות החנות והפורטל של הלקוח יימחקו, אלא אם הוראות אחרות בתנאים ובהתניות או בהסכמי המנוי הפעיל יצביעו על כך שיש לשמור את חשבון הפורטל עד לפקיעתו של המנוי.

ב. Senetic תהיה רשאית לסיים באופן חד צדדי את ההסכם בתוקף עם מסירתו (בכתב, בדוא"ל או באמצעות הפורטל) ולהשעות את גישת הלקוח לשירותים במקרים הבאים:

א) אי תשלום סכום כלשהו המגיע ל- Senetic , בפרט על בסיס חשבוניות שהונפקו;

ב) Senetic מודעת לחדלות הפירעון של הלקוח;

ג) הפרה מהותית של תנאי ההסכם על ידי הלקוח ואי הסרת תוצאות ההפרה בתוך 14 יום ממועד השיחה שבוצעה על ידי Senetic באמצעות מערכת התקשורת;

ד) הפרה על-ידי הלקוח של הוראות החוק למניעת שחיתות וההוראות למניעת שחיתות המוזכרות במסמכים שפורסמו על-ידי היצרן, בין היתר ב: "מדיניות למניעת שחיתות עבור נציגי Microsoft חוק שיטות עבודה מושחתות זרות בארה"ב" הזמין בכתובת: http://www.microsoft.com/en-us/Legal/Compliance/anticorruption/Default.aspx.

ג. במקרה של לקוחות שהם צרכנים, ספק השירות רשאי לסיים את החוזה למתן שירותים רק אם הצרכן מפר באופן בוטה או מתמשך את התקנות, במיוחד כאשר הוא מספק תוכן בלתי חוקי, לאחר בקשה לא יעילה להפסיק או להסיר את ההפרות, תוך קביעת מגבלת זמן מתאימה. הפרת תנאי השימוש חייבת להיות אובייקטיבית ובלתי חוקית במהותה. החוזה למתן שירותים במקרה כזה פוקע לאחר 14 יום מיום הגשתו על ידי ספק השירות לצרכן של הצהרת כוונות לסיומו.

§ 13. תלונות

א. תלונות בנוגע לשימוש בפורטל ובמוצרים יוגשו על ידי לקוחות שאינם צרכנים בכתובת support.senetic.com.

ב. התלונה צריכה לכלול לפחות: שם, שם משפחה או שם וכתובתו המדויקת של המתלונן, וכן תיאור מדויק וסיבת התלונה.

ג. הלקוח יקבל הודעה על אופן הטיפול בתלונה באמצעות דואר אלקטרוני שנשלח לכתובת ממנה הוגשה התלונה.

ד. Senetic או כל חברה אחרת בקבוצת Senetic לא יהיו אחראיות לבקשות שנעשו על ידי הלקוח ישירות ליצרן.

§ 14. נתונים אישיים

א. כל מידע, במיוחד נתוני גישה (אישורים), שאליהם Senetic קיבלה גישה בקשר למתן שירותים, יטופל על ידי Senetic כסודי ובהתאם לחוק ולכללי האבטחה. הנתונים שיימסרו לא ישמשו לכל מטרה אחרת מלבד ביצוע השירותים והתחייבויותיה של Senetic כלפי הלקוח.

ב. הנתונים האישיים של הלקוחות מעובדים על ידי ספק השירות בכפוף לתנאי מדיניות הפרטיות.

ג. אם מילוי הזמנת מוצר מחייב את Senetic לעבד נתונים אישיים בשם הלקוח, שהוא בעל השליטה בו, יחולו ההוראות הבאות.

ד. על מנת לבצע את ההזמנה, הלקוח מפקיד בידי Senetic את עיבוד הנתונים האישיים. למען הסר ספק, הצדדים מצהירים כי Senetic אינה מחליטה על המטרות והאמצעים לעיבוד נתונים אלה.

ה. העיבוד המופקד כולל נתונים אישיים כגון שם, כתובת דוא"ל, מספר טלפון, פרטי עמדה, תעודת זהות, פרטי תכתובת דוא"ל, אישורים, נתוני בקר.

ו. העיבוד המופקד כולל נתונים אישיים כגון שם, כתובת דוא"ל, מספר טלפון, פרטי עמדה, תעודת זהות, פרטי תכתובת דוא"ל, אישורים, נתוני בקר.

ז. Senetic רשאית לעבד את הנתונים האישיים המפורטים בסעיף 5 לעיל בשם הלקוח רק למטרה ובמידה הדרושה לביצוע ההסכם וכל הוראות מתועדות אחרות מהלקוח. Senetic רשאית לעבד את הנתונים האישיים המפורטים בסעיף 5 לעיל בשם הלקוח רק למטרה ובמידה הדרושה לביצוע ההסכם וכל הוראות מתועדות אחרות מהלקוח.

ח. Senetic מבטיחה כי הנתונים האישיים המופקדים יעובדו רק על ידי אנשים מורשים המחויבים לסודיות.

ט. Senetic מצהירה כי היא משתמשת באמצעים טכניים וארגוניים נאותים כדי להבטיח את אבטחת הנתונים האישיים המופקדים.

י. הלקוח מסכים, באופן כללי, להמשיך במיקור חוץ של עיבוד נתונים אישיים למעבד אחר, כאשר המעבד האחר מספק את אותן ערבויות וממלא את ההתחייבויות שהוטלו על Senetic. Senetic תודיע ללקוח על שינויים מיועדים להוסיף או להחליף מעבדים אחרים, ותעניק ללקוח הזדמנות להתנגד לשינויים כאלה.

יא. Senetic מתחייבת, במידת האפשר, לסייע ללקוח לעמוד בחובתה להגיב לבקשות של אנשים במימוש זכויותיהם על פי חוקי הגנת המידע הרלוונטיים.

יב. Senetic מתחייבת לשתף פעולה ולספק את כל הסיוע ללקוח על מנת לעמוד בהתחייבויות המפורטות בחוקי הגנת המידע הרלוונטיים.

יג. עם השלמת עיבוד הנתונים האישיים, Senetic מתחייבת למחוק או להחזיר את הנתונים האישיים המופקדים לעיבוד, כפי שיחליט הלקוח, אלא אם כן החוק החל מכתיב את המשך אחסון הנתונים.

יד. Senetic תעמיד לרשות הלקוח את כל המידע הדרוש כדי להוכיח עמידה בהתחייבויות המפורטות בחוקי הגנת הנתונים הרלוונטיים.

טו. Senetic מסכימה להודיע ללקוח באופן מיידי על כל אירוע אבטחה, כולל הפרות נתונים באופן מיידי.

טז. הלקוח יהיה רשאי לבקר או לבדוק את עיבוד הנתונים האישיים של Senetic לצורך עמידה בחוקי הגנת הנתונים הרלוונטיים, אשר הביקורת תתבצע על ידי מתן שאלון שהוכן על ידי הלקוח על ידי הלקוח המכיל שאלות בנוגע לעיבוד נתונים אישיים והחזרת השאלון המלא תוך 30 יום. במקרים מוצדקים במיוחד, ביקורת או בדיקה עשויה להתבצע באופן מוסכם אחר על שני הצדדים.

§ 15. הוראות סופיות

א. כל מחלוקת פוטנציאלית הקשורה להוראות התקנות, הצדדים ייפתרו תחילה באופן ידידותי באמצעות דיונים ומשא ומתן דו-צדדיים.

ב. אם הצדדים לא מצליחים להגיע להסכמה, הם רשאים להפנות את התיק ליישוב לבית משפט משותף, עם סמכות שיפוט על המשרד הרשום של Senetic, אם החוק המחייב אינו קובע אחרת.

ג. הלקוחות רשאים לגשת לתנאי השימוש בכל עת וללא תשלום באמצעות הפניה אינטרנטית (כלומר, קישור) הממוקמת בדף הבית של החנות או הפורטל ולבצע תדפיס ממנה.

ד. מידע אודות המוצרים הניתנים בחנות או בפורטל, ובפרט תיאורם, פרמטרים טכניים ושמישים ומחיריהם, מהווים הזמנה לכריתת חוזה.

ה. אם הוראה כלשהי בתנאי שימוש אלה תיקבע כחסרת תוקף בשל היותה מנוגדת לחוק, לעקרונות יחסי המין החברתיים או מכל סיבה אחרת, או תיקבע כבלתי יעילה או בלתי ניתנת לאכיפה, שאר הוראות התנאים וההגבלות יישארו במלוא תוקפן ותוקפן וימשיכו להיות מחייבות. במצב כזה, הצדדים מסכימים לשתף פעולה ולהחליף את ההוראה הפסולה בהוראה תקפה אחרת המשקפת ככל האפשר את כוונת הצדדים כפי שבאה לידי ביטוי בהוראה הפסולה.

ו. הזכויות הבלעדיות לתוכן הזמין בחנות ובפורטל, במיוחד זכויות יוצרים על תמונות, תיאורים של מוצרים וקטגוריות, שם החנות והפורטל, סימנים מסחריים של ספק השירות ושל יצרני מוצרים, רכיבים גרפיים הכלולים בהם, זכויות תוכנה ומסד נתונים מוגנים על פי חוק ושייכים לספק השירות או לישויות שעמן ספק השירות חתם על הסכמים מתאימים. אין להעתיק או להשתמש בכל דרך אחרת ברכיבים כלשהם של החנות או הפורטל ללא הסכמת ספק השירות.

ז. Senetic שומרת לעצמה את הזכות לשנות תנאים והתניות אלה. כל החוזים שנחתמו לפני תאריך הכניסה לתוקף של התנאים וההגבלות החדשים יבוצעו בכפוף לתנאים ולהתניות שהיו בתוקף בתאריך ההתקשרות עם החוזה. התיקון לתקנון ייכנס לתוקף במועד הנקוב על ידי Senetic, לא יאוחר מ-7 ימים לאחר פרסומו בחנות או בפורטל. Senetic תודיע ללקוח על השינוי בתנאי השימוש באמצעות תקשורת אלקטרונית לפחות 7 ימים לפני כניסתו לתוקף. אם הלקוח אינו מסכים עם התוכן החדש של התקנות, הוא מחויב ליידע את Senetic על כך, אשר יביא לסיום החוזה למתן שירותים אלקטרוניים.

ח. במידה שאינה מוסדרת בתנאים והתניות אלה, התנאים וההתניות של החנות חלים. ניתן למצוא את התנאים וההתניות של החנות בכתובת:https://www.senetic.co.il/site/terms_and_conditions/ .

הצעות מיוחדות נוכחיות:
כתובת אימייל שגויה
כתובת האי-מייל הזאת כבר אושרה.
כתובת האי-מייל הזאת טרם אושרה.
תודה רבה!
כתובת אימייל שגויה
הצטרף לאלון החדשות שלנו והשאר מעודכן באופן קבוע לגבי מבצעים וחידושים!
דרכי תשלום
תעודות הסמכה ומצוינות
דרכי משלוח